شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

تاریخچه

تاریخچه

شرکت ارتباطات سلام مهر در سال 1385 به عنوان یک مرکز تماس (Contact Center) مشاع تاسیس گردید. محل استقرار این شرکت ساختمان اسکان واقع در بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک بود. شرکت ارتباطات سلام مهر در شهریور ماه 89 با عنوان «مرکز ارتباطات سلام مهر» در شرکت پرداخت نوین آرین ادغام شد. مرکز ارتباطات سلام مهر در نزدیک به سه سال فعالیت در شرکت پرداخت نوین علاوه بر ارائه خدمات به بانک اقتصاد نوین به عنوان مشتری اصلی خود، در حوزه های مشتریان، شعب و پذیرندگان پایانه فروش، به بانک سینا در حوزه های مشتریان و شعب و به بانک گردشگری و ایران زمین در حوزه پایانه فروش، خدمات ارائه نمود. در اردیبهشت ماه 92، مرکز تماس در شرایط ساختاری و اجرایی جدیدی قرار گرفت، به گونه ای که تحت مدیریت یک هیئت اجرایی و تحت نظارت دفتر مدیریت مدیرعامل بانک اقتصاد نوین قرار گرفته و به لحاظ مدیریت مالی و اداری، به صورت برون سپار به شرکت پرداخت نوین آرین سپرده شد. همزمان با این شرایط مقرر شد تا مرکز تماس به محل ساختمان جدید در پارک فناوری پردیس در جاده دماوند انتقال یابد. در اردیبهشت ماه سال 94 هیات اجرایی جدیدی با حکم مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین به این سمت منصوب و آغاز به فعالیت نمودند.در اول بهمن ماه سال 94 مرکز ارتباطات سلام مهر از شرکت پرداخت نوین مجزا شده و به صورت شرکت مستقل با نام شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین فعالیت نوین خود را آغاز نمود.